Pozdrav Dudaka ze Strakonic
Nakladatel J.F. Pavelec v Strakonicich